KVKK Illumination Text

KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KIRLIOĞLU PATLAYICI MAD.ÜRN.NAK.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve KIRLIOĞLU PATLAYICI MAD.ÜRN.NAK.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ olarak bundan sonra “KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU” olarak anılacak (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Tablo-1 Kişi Grupları Veri İşleme Tablosu

Kişi Grupları

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Çalışan

Habere konu kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Tedarikçi Çalışanı

Veli / Vasi / Temsilci

Stajyer

Çalışan Adayı

Ziyaretçi

Diğer – İlgili Kişi Grupları

Tedarikçi - Yetkilisi - Çalışanı

Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı

Dava, İcra Dosyası Tarafı

Kamu Görevlisi

 

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Hard Copy

Yazılım Programı

Belge Yönetim Yazılımı

Form - Belge

Belge Aslı

E-Posta

Özel Entegrasyon Programı 


 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - Ürün/ Hizmet Kabul ve Doğrulama Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Diğer - Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

Diğer - İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kanun madde 5/1 Açık Rıza, 

5/2 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

5/2 b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5/2 d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı Kanun madde 6/2 Açık Rıza,

6/3 Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Tablo-2: Kişi Grupları Veri Aktarım Tablosu

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Kişi Grupları)

Aktarım Yapılan Taraflar

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Çalışan

Habere konu kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Tedarikçi Çalışanı

Veli / Vasi / Temsilci

Stajyer

Çalışan Adayı

Ziyaretçi

Diğer – İlgili Kişi Grupları

Tedarikçi - Yetkilisi - Çalışanı

Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı

Dava, İcra Dosyası Tarafı

Kamu Görevlisi

Diğer – İlgili Kişi Grupları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Ortakları

Hissedarlar

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Herkese Açık

Diğer- Müşteri

Diğer- Mali Müşavir - YMM

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Diğer - Müşteri

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Operasyonel İşlemler

İlgili Kişi için Hizmet Sunumu

İdare Talebi

Mahkeme Emri

Yasal Yükümlülük

Bilgilendirme

Altyapı kullanım zorunluluğu

İletişimin Sağlanması

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yasal Düzenleme

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Açık Rıza

Kurul İzni

Yeterli korumanın bulunduğu Güvenli Ülke

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Haklarınızı kullanmak için, www.kirlioglu.com.tr adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veya KIRLIOĞLU PATLAYICI MAD.ÜRN.NAK.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ‘ne Dumlupınar Mah. Ordu Bulvarı No:14 03200 Afyonkarahisar / TÜRKİYE adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • kirliogluas@hs01.kep.tr - kirlioglultdsti@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU

 

Join E-Newsletter
Be aware of the innovations and developments about Kırlıoğlu.