Illumination Text

KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KIRLIOĞLU PATLAYICI MAD.ÜRN.NAK.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. GENEL TANIM

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. VERİ SORUMLUSU 

KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve KIRLIOĞLU PATLAYICI MAD.ÜRN.NAK.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ olarak bundan sonra “KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU” olarak anılacak (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun internet sitesi yönetimi ve iletişim faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Tablo-1 Veri Kategorileri Veri İşleme Tablosu 

İnternet Sitesi Kullanıcıları’na 

Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Pazarlama

İnternet Ortamı

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Web Tabanlı Yazılım

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kanun madde 5/1 Açık Rıza, 

5/2 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

5/2 d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. 

Tablo 2- Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Veri Kategorileri)

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Pazarlama

YURTİÇİ

YURTDIŞI

YURTİÇİ

YURTDIŞI

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aktarım yapılmamaktadır

İdare Talebi

Mahkeme Emri

Aktarım Yapılmamaktadır

Hukuki Sebepler

YURTİÇİ

YURTDIŞI

Yükümlülük ve tahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Aktarım Yapılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Haklarınızı kullanmak için, www.kirlioglu.com.tr adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • KIRLIOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veya KIRLIOĞLU PATLAYICI MAD.ÜRN.NAK.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ‘ne Dumlupınar Mah. Ordu Bulvarı No:14 03200 Afyonkarahisar / TÜRKİYE adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • kirliogluas@hs01.kep.tr - kirlioglultdsti@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

KIRLIOĞLU ŞİRKETLER GRUBU

 

Join E-Newsletter
Be aware of the innovations and developments about Kırlıoğlu.